Is-Sur Victor Fenech jgħaddi sett sħiħ ta’ Il-Polz – l-organu tal-Moviment Qawmien Letterarju – għal-librerija tal-Akkademja tal-Malti li tinsab f’Dar Doreen Micallef, il-Belt. Is-Sur Victor Fenech kellu sehem importanti fil-ħruġ ta’ din ir-rivista kif ukoll fil-pubblikazzjoni tar-rivista Sagħtar għall-istudenti tal-iskola li wkoll taf il-bidu tagħha mill-Moviment Qawmien Letterarju u tkompliet mill-MUT. Fir-ritratt jidhru s-Sinjuri Achille Mizzi, Victor Fenech, Joe Borg (Segretarju) u Dr Olvin Vella (President). Il-preżentazzjoni saret fl-aħħar laqgħa tal-kunsill għas-snin 2015-2017, nhar is-26 ta’ Ġunju 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

This gallery contains 13 photos.

Gallery | 1 Comment

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju 2017, fis-7.00pm f’Dar l-Ewropa, il-Belt Valletta, Walid Nabhan se jkun il-mistieden speċjali waqt lejla li se ssir ftit jiem wara li jingħata l-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura.

Albert Gatt se jaqra żewġ siltiet mir-rumanz rebbieħ, L-Eżodu taċ-Ċikonji (Klabb Kotba Maltin) u l-awtur se jiġi intervistat minn Adrian Grima. Se jkun hemm interventi minn Dr Marco Galea, li mexxa l-ġurija maħtura mill-Akkademja tal-Malti, mis-Sur Mark Vella, f’isem ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, u mis-Sur Joseph Mizzi, direttur tal-Klabb Kotba Maltin, pubblikatur tal-kotba kollha ta’ Walid Nabhan. Wara l-interventi,l-intervista u l-qari jkun hemm bibita fuq il-bejt tal-bini tar-Rappreżentanza.

Matul il-lejla, Walid Nabhan se jiffirma kopji tar-rumanz rebbieħ, L-Eżodu taċ-Ċikonji.

Din il-lejla qed tiġi organizzata minn Inizjamed, l-Akkademja tal-Malti u r-Rappreżentanza f’Malta tal-Kummissjoni Ewropea.

Kulħadd mistieden. Dħul b’xejn. Jekk jogħġobkom, ġibu magħkom il-karta tal-identità.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dan il-ktieb dam erba’ snin ħiereġ bil-mod il-mod. Ħa mill-1764 sal-1767. Oriġinarjament, Mifsud kien kiteb nofsu. Imma meta l-letterati Maltin bdew jaqrawh manetta manetta, bdew iżidulu mat-tagħrif li kellu. L-aktar wieħed li għenu kien Agius de Soldanis. Il-produzzjoni tal-ktieb, lill-awtur qamitlu ħafna flus, tant li ma setax ikompli biż-żewġ volumi l-oħra. Is-suġġett tal-ktieb? Lista twila tal-awturi u tagħrif fuq ħajjithom li jista’ jidher bla sens għal qarrej modern. Madankollu kienet lista li Mifsud sarrafha f’risposta indiretta lill-Kavallieri li kienu jifhmuha li l-Maltin ma kellhomx jedd għal aspirazzjonijiet għolja.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Seminar dwar it-Taqbiliet ta’ Ġorġ Agius “tal-Mulej” – It-Tlieta fis-6.00pm

Nhar it-Tlieta, 2 ta’ Mejju 2017, fis-6.00pm, Ġorġ Agius “tal-Mużew”, magħruf ukoll bħala “l-għannej tal-Mulej”, se jippreżenta t-taqbiliet tiegħu f’Sala Pietru Pawl Saydon (ALT) tal-Università ta’ Malta, Tal-Qroqq. Kit Azzopardi, li speċjalizza fil-letteratura Maltija, se jagħmel apprezzament kritiku tat-taqbila reliġjuża bħala parti mit-tradizzjoni orali.

Din hija l-għaxar attività mis-sensiela fuq It-Tradizzjoni Orali organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università u hija miftuħa għal kulħadd. Id-dħul huwa b’xejn. Wara l-interventi ta’ Ġorġ Agius u Kit Azzopardi jkun hemm diskussjoni.

Ġorġ Agius twieled nhar it-28 ta’ Lulju 1926, it-tieni minn disat aħwa li baqgħu ħajjin. Għamel l-Ewwel Tqarbina fil-Knisja tal-Kapuċċini fil-Kalkara. Qatt ma mar skola għax meta kellu għaxar snin, missieru, Pawlu, daħal jaħdem it-tarzna u Ġorġ, bħala l-ikbar mill-aħwa subien, spiċċa jbigħ il-ħaxix. Aktar tard mar jaħdem ix-xatt fejn dam erbgħa u erbgħin sena. Magħruf fost l-oħrajn bħala “tal-Mużew,” Ġorġ ilu 65 sena jżur il-morda u l-anzjani fl-isptar Mater Dei bit-tama li jfarraġhom bit-taqbil “spirtu pront” tiegħu. Kiseb rikonoxximent għall-ħidma tiegħu fil-volontarjat kif ukoll il-Premju għall-Qadi tar-Repubblika.

Dan l-aħħar ħareġ il-ktieb, Il-Ħajja u l-Istorja ta’ Ġorġ Agius magħruf bħala tal-Mużew, l-ewwel volum minn sensiela ta’ kotba bl-isem ta’ “Maltin” dwar personalitajiet Maltin u Għawdxin. F’dan il-ktieb 15-il personalità jitkellmu fil-qosor dwar ħidmietu. Il-qofol ta’ dan ix-xogħol hu l-ġabra ta’ aktar minn 300 taqbila u għadd ta’ ritratti bil-kulur. “Maltin” huwa proġett ta’ Tonio Bonello, id-direttur maniġerjali ta’ 24sevenMedia.

Id-Dipartiment tal-Malti jirringrazzja lil Doris Zammit tar-riżorsi li pprovdiet għal dan is-seminar u lill-Klabb Kotba Maltin tal-għajnuna li qed jagħtu lill-proġett dwar It-Tradizzjoni Orali. Hemm aktar tagħrif dwar dan is-seminar u dwar il-proġett fuq Facebook u fuq is-sit tradizzjonioraliblog.wordpress.com.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca, ippresediet serata mużiko-letterarja ad unur l-eks-President Anton Buttigieg.

This slideshow requires JavaScript.

Waqt din is-serata, il-kustodja tal-Librerija Anton Buttigieg, li hija parti mill-proġett estensiv ta’ restawr fl-istess Palazz, għaddiet f’idejn l-Akkademja tal-Malti u l-‘Malta Libraries’, biex b’hekk, dawn iż-żewġ entitajiet ser jkunu qed jieħdu ħsieb din il-Librerija, li fiha hemm miġbura uħud mill-isbaħ xogħlijiet ta’ awturi u poeti Maltin, u xogħlijiet stampati minn għadd ta’ pubblikaturi Maltin.

Meta indirizzat lil dawk preżenti, il-President Coleiro Preca qalet li dan huwa wieħed mill-isbaħ mumenti tal-Presidenza tagħha, “għax propju issa, r-Residenza tal-Istat għandha librerija diċenti u eleganti, librerija li qed tilqa’ x-xogħlijiet ta’ kittieba u pubblikaturi Maltin, librerija li msemmija għall-poeta bravu, l-eks-President Anton Buttigieg.” Din is-serata tagħti bidu għal numru ta’ attivitajiet li l-Uffiċċju tal-President, u l-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, ser ikunu qed jorganizzaw fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ktieb, kif stabbilit mill-UNESCO.

L-attivitajiet jilħqu l-qofol tagħhom it-Tnejn, 24 ta’ April, hekk kif mijiet ta’ tfal minn diversi skejjel ser jkunu qed iżuru l-Palazz ta’ Sant’ Anton fejn ħa jkollhom l-opportunità li jaraw il-Librerija Anton Buttigieg, kif ukoll il-‘Little Stars Library’ u ser jingħataw informazzjoni wkoll fuq Librerija Balzmet ir-Ruħ, li tinsab fl-uffiċċju li l-Malta Community Chest Fund Foundation għandha fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo.

Il-President raddet ħajr lill-Akkademja tal-Malti u lill-‘Malta Libraries’, li bħala kustodji tal-Librerija Anton Buttigieg diġà qed jagħmlu ħafna xogħol siewi, u rringrazzjat ukoll lid-diversi għaqdiet u organizzazzjonijiet li qed jaħdmu biex iżommu l-lingwa Maltija ħajja, dan għaliex “il-Lingwa Maltija hija xhieda unika tal-identità tagħna.” Raddet ħajr ukoll lis-Sinjura Matilde Cordina, li kkordinat dan il-proġett. Waqt din is-serata pparteċipaw is-Surmast Dominic Galea, l-kantanta Doreen Galea, kif ukoll qraba tal-eks-President Anton Buttigieg. Wara ċ-ċerimonja tal-iffirmar, il-President ġiet ippreżentata b’għadd ta’ kotba tal-istess Anton Buttigieg, kif ukoll, b’selezzjoni ta’ kotba minn ‘Kite Group’.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Walid Nabhan Jirbaħ il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura għall-2017


Il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura għall-2017 għadu kemm tħabbar. Dan huwa premju prestiġjuż li kull sena jingħata lil tnax-il kittieb jew kittieba mill-Ewropa b’rikonoxximent tal-produzzjoni letterarja tagħhom fl-aħħar ftit snin. Bħalma jiġri darba kull tliet snin din is-sena kien imiss lil Malta tagħżel wieħed mir-rebbieħa minn fost il-kittieba Maltin. L-għażla waqgħet fuq l-awtur Walid Nabhan, kittieb li twieled il-Ġordan f’familja ta’ refuġjati Palestinjani u li ilu ħafna snin jgħix Malta, tant li kiseb iċ-ċittadinanza Maltija. Nabhan jikteb bil-Malti u ppubblika żewġ ġabriet ta’ novelli, ktieb ta’ poeżiji u r-rumanz L-Eżodu taċ-Ċikonji (ippubblikat minn Klabb Kotba Maltin fl-2013) li għalih ingħata dan il-premju. Walid Nabhan qaleb ukoll diversi xogħlijiet letterarji kontemporanji Maltin għall-Għarbi.

L-Eżodu taċ-Ċikonji huwa rumanz dwar raġel Palestinjan imwieled f’kamp tar-refuġjati fil-Ġordan li sab ruħu jgħix Malta. In-narratur jinseġ ir-rakkont tiegħu madwar l-esperjenzi tiegħu ta’ barrani f’Malta u ta’ refuġjat f’komunità kbira ta’ Palestinjani fil-Ġordan, imma jdaħħal ukoll l-istorja tal-familja tiegħu fil-perjodu meta kienet għadha tgħix fil-Palestina. Huwa rakkont li jenfasizza r-relazzjonijiet bejn il-bnedmin f’sitwazzjonijiet diffiċli, imma huwa wkoll rakkont politiku għaliex kulma jseħħ fir-rumanz iseħħ għax xi darba xi ħadd bil-poter f’idu ħa deċiżjoni politika, u għaliex deċiżjonijiet politiċi żbaljati li jaffettwaw il-ħajjiet tan-nies għadhom isiru kuljum, fuq kull livell. Waqt li jikteb rumanz serju u impenjattiv, Nabhan iżewwaq in-narrattiva tiegħu b’mumenti liriċi mill-isbaħ u jirnexxilu jsib l-umoriżmu anki fis-sitwazzjonijiet l-aktar imwiegħra.

F’Malta, dan il-premju huwa rrappreżentat mill-Akkademja tal-Malti li hija membru tal-Kunsill Ewropew tal-Kittieba (EWC). L-Akkademja taħtar ġurija indipendenti kull tliet snin sabiex tagħżel ir-rebbieħ minn Malta. Din is-sena l-ġurija kienet magħmula minn Prof. Stella Borg-Barthet, Dr Stephen Bonanno, ir-Rev. Norbert Ellul Vincenti, Dr Marco Galea (President) u Dr Adrian Grima. Il-konsorzju li jorganizza l-premju fuq livell Ewropew, minbarra l-EWC, huwa magħmul mill-Federazzjoni Ewropea u Internazzjonali tal-Bejjiegħa tal-Kotba (EIBF) u mill-Federazzjoni tal-Pubblikaturi Ewropej (FEP). Il-kittieba rebbieħa jingħataw premju ta’ €5000 u jkollhom diversi opportunitajiet biex iressqu x-xogħol tagħhom quddiem qarrejja Ewropej. Il-premju huwa ffinanzjat mill-Programm Ewropa Kreattiva.

Iż-żewġ rebbieħa preċedenti Maltin kienu Immanuel Mifsud (2011) u Pierre J. Mejlak (2014).

Posted in Uncategorized | 1 Comment