Advertisements
Image | Posted on by | 1 Comment

Vokazzjoni jew Konfużjoni?

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol irid idaħħal tliet eżamijiet tal-Malti, Ordinarju, Vokazzjonali u għall-Barranin, fl-aħħar tal-iskola sekondarja. Danse joħloq konfużjoni kbira fl-iskejjel u fost l-istudenti. Jekk verament irid jgħin lil aktar studenti biex jgħaddu, irid isaħħaħ it-tagħlim tal-Malti u jinvesti f’aktar riżorsi, mhux jifframmentah u jħawwad l-imħuħ ta’ kulħadd.

Il-Ministeru jrid jgħid pubblikament x’se jkun hemm differenti fl-eżami tal-Malti “Vokazzjonali.” X’se jneħħi mill-ħiliet li l-istudenti jitgħallmu llum? Liema komponenti elementari tat-tagħlim tal-lingwa se jwarrab mill-edukazzjoni tat-tfal fis-sekondarja? Għal liema “vokazzjoni” (jew xogħol) se jkun immirat? Għall-“vokazzjoniijiet” kollha?

Il-Malti li l-istudenti jitgħallmu llum fis-sekondarja, li l-Ministru sejjaħlu “akkademiku biss”, hu l-aktar livell bażiku ta’ Malti fi tmiem l-edukazzjoni sekondarja u obbligatorja, b’kontenut li jinkludi l-grammatika u l-ortografija Maltija, il-qari, il-kitba (bħall-esej u l-ittra), u l-letteratura (adattata għall-età tal-istudenti tas-sekondarja). Fil-kurrikulu nazzjonali, dan il-Malti ĊES dejjem tqies bħala l-istandard komuni ta’ għarfien fil-lingwa Maltija, bħala preparazzjoni bażika għal diversi setturi ta’ xogħol u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni postsekondarja.

TOROQ - Trevor Żahra
Toroq, ta’ Trevor Żahra

Minn Mejju 2022 l-eżami Malti ĊES se jieħu forma ġdida: żewġ karti li jindirizzaw żewġ livelli differenti, u l-istudenti se jkunu jistgħu jagħżlu l-karta li twassalhom jieħdu ċertifikazzjoni skont il-ħiliet varji tagħhom. Allura għaliex għandu jkun hemm eżami ieħor, separat u differenti, li se jitqies iżjed rilevanti għal min diġà fis-sekondarja jaqbad linja vokazzjonali?

Huwa ċar li l-Ministeru jixtieq joħloq livelli differenti bejn “il-Malti Vokazzjonali” u l-Malti ĊES. Qed tinħoloq sistema ta’ “rotot differenti”  biex tagħti l-impressjoni li “l-Malti Vokazzjonali” u l-Malti li għandna llum huma biss metodi differenti ta’ tagħlim iżda li jeħtieġu eżamijiet differenti bl-istess livell ta’ kwalifika (MQF3). Aħna nemmnu li dan hu mod kif il-livell tal-Malti jitbaxxa u fl-istess ħin jingħata l-istess tip ta’ ċertifikazzjoni. It-tfaqqir tal-ilsien nazzjonali se jiġi istituzzjonalizzat bl-iskuża ta’ sillabi differenti, li fil-fatt se jnaqqru mill-kontenut fundamentali tal-Malti (bħall-grammatika, il-qari, u l-kitba).

Jekk il-“Malti Vokazzjonali” se jintrabat ma’ xogħlijiet partikulari minn età daqstant bikrija fl-aħħar tliet snin tas-sekondarja, l-istudenti li jagħżluh se jkunu żvantaġġati għal għomorhom kollu b’livell u b’kontenut inqas ta’ Malti. Iż-żewġ eżamijiet se joħolqu segregazzjoni bejn gruppi ta’ studenti li, fi stadju bikri wisq f’ħajjithom, se jintalbu jieħdu rotta partikulari ħafna, marbuta ma’ kategorija ta’ xogħol, mingħajr ma jkollhom ċans ta’ flessibilità fl-għażliet tagħhom aktar tard, bħalma jkollhom studenti oħra mgħallma l-Malti li għandna llum (ĊES) skont il-livell sekondarju stabbilit.

Il-Ministru għandu jindirizza b’mod aktar serju s-sitwazzjoni ta’ studenti li mhumiex jagħmlu l-eżamijiet fi tmiem l-edukazzjoni sekondarja, u mhux joħloq sistema li tgħatti din il-problema b’ċertifikati ugwali għal livelli differenti ta’ ħila. Nemmnu bis-sħiħ li għandu jkun hemm metodi differenti ta’ tagħlim biex jintlaħqu l-istudenti kollha imma li jwasslu għal ċertifikazzjoni waħda bħalma hi ċ-ĊES, l-eżami li fi ħdanu diġà se jkun hemm żewġ livelli rikonoxxuti.

Firmatarji:

  • L-Akkademja tal-Malti
  • Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta
  • Id-Dipartiment tal-Ingliż tal-Università ta’ Malta
  • Id-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College (UM)
  • L-Għaqda tal-Malti – Università
  • Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi tal-Malti
  • Għaqda Poeti Maltin
  • L-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa, l-Università ta’ Malta
Posted in Uncategorized | Leave a comment

l-aċċent – is-17-il ħarġa

Nibdew din il-ħarsa lejn il-kontenut bis-suppliment speċjali li joffrilna intervista mal-Prof. Albert Borg, il-lingwista ta’ esperjenza kbira li għandu ħafna xi jgħid fuq il-lingwa Maltija llum u anke fuq dawk li jitkellmuha.

L-ewwel taqsima toffrilna artiklu ma’ Reuben Degiorgio, il-kreatur tal-paġna Għidha bil-Malti, familjari ħafna ma’ dawk li jużaw il-media soċjali.  Interessanti wieħed jiskopri l-karattru ta’ Reuben u x’inhu li jġiegħlu jtektek. Artiklu ieħor jittratta t-taħbila ortografika jekk tiktibx zona jew żona. Il-Prof. Manwel Mifsud jiċċara din l-istampa mċajpra.

Peress li l-avukati jkollhom ħafna xi jgħidu, din id-darba għandhom żewġ artikli fit-tieni taqsima, dik dwar it-terminoloġija. Jagħtuna analiżi dwar x’nużaw bejn ‘mingħajr preġudizzju’ jew ‘bla ħsara’ u f’artiklu ieħor naraw id-differenza bejn ‘id-data tad-dħul fis-seħħ’, ‘id-data tal-applikazzjoni’ u ‘d-data meta d-dispożizzjonijiet ikollhom effett’.  Antoine Cassar iżomm l-appuntament mal-qarrejja tiegħu bit-tieni parti tar-raba’ artiklu mis-sensiela Lejn mappa tad-dinja bil-Malti.  Artiklu ieħor hu ta’ Ġużi Gatt li din id-darba jispjega d-differenza bejn blat, xaħx, ramel u raba’ grass.

It-tielet taqsima tinkludi żewġ artikli dwar seminars li saru f’Malta, wieħed dwar is-sessimu fil-lingwa u l-ieħor dwar it-traduzzjoni u l-integrazzjoni. Ivan Said iżomm ukoll l-appuntament tiegħu b’artiklu dwar traduttur mill-imgħoddi – Wzzinu – li niżel fl-istorja bħala traduttur tal-ewwel ktieb bil-Malti stampat.

Insibu wkoll il-kontribut tat-terminologi bis-suppliment li huwa kontinwazzjoni ma’ dak tal-ħarġa ta’ qabel: Produzzjoni sostenibbli permezz tal-aqwa tekniki disponibbli.

Tinsewx issegwuna wkoll fuq facebook (facebook.com/accentmt/), u nilqgħu kull kumment, kritika u idea biex l-aċċent nagħmluh aħjar.

Il-pubblikazzjoni ssibuha wkoll online: http://ec.europa.eu/translation/maltese/magazine/mt_magazine_en.htm

Alan Delia
Koeditur

Posted in Uncategorized | Leave a comment

It-Tagħlim tal-Malti f’Pajjiż Bilingwi

Stqarrija għall-istampa

Dan l-aħħar il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol ippropona bidliet fil-kurrikulu tat-tagħlim tal-Malti fl-iskejjel sekondarji li jagħmlu distinzjoni kemm bejn il-Malti kif jintgħallem bħalissa u l-Malti bħala lingwa barranija, kif ukoll bejn il-Malti ta’ xejra “akkademika” u l-Malti “applikat”.

Aħna ma naqblux li ċ-ċittadini Maltin jagħmlu l-eżami tal-Matsec tal-ilsien nazzjonali tagħhom bħala lsien barrani jew bħala t-tieni lingwa. Lanqas ma naqblu mal-proposta li dawk li jkollhom ġenitur jew kustodju barrani jiġu eżaminati fil-Malti bħala lsien barrani jew bħala t-tieni lingwa. Ir-raġunijiet huma erbgħa.

Qabelxejn, dawn id-distinzjonijiet imorru kontra dak li tgħid il-Kostituzzjoni ta’ Malta, li fiha hemm stabbilit li l-Malti hu l-uniku lsien nazzjonali ta’ Malta, u li, mal-Ingliż, hu l-ilsien uffiċjali ta’ pajjiżna. Imorru wkoll kontra l-Att dwar l-Ilsien Malti, li jagħraf li l-Malti “huwa l-Ilsien ta’ Malta u element ewlieni tal-identità nazzjonali tal-Maltin”, u għalhekk jistqarr li “l-Istat Malti għandu jipprovdi biex l-istudju tal-Ilsien Malti fil-manifestazzjonijiet lingwistiċi, letterarji u kulturali tiegħu jingħata dejjem importanza prijoritarja fl-iskejjel, kemm dawk statali kif ukoll dawk li mhumiex, sa mis-snin bikrin tat-tagħlim taċ-ċittadini Maltin kollha.”

It-tieni, miżuri bħal dawn jissarrfu fi ħsara lill-bilingwiżmu fil-pajjiż. Fid-dawl tar-riċerka estensiva li turi l-benefiċċji tal-bilingwiżmu għall-iżvilupp intellettwali tal-individwi u tal-vantaġġi soċjo-ekonomiċi li jġib miegħu, aħna nemmnu li ċ-ċittadini Maltin m’għandhomx jagħmlu eżamijiet tal-Matsec la tal-Malti u lanqas tal-Ingliż bħala lingwa barranija jew bħala t-tieni lingwa. Jekk hemm sezzjonijiet tal-poplu li qed jinqatgħu jew mhumiex esposti għal bilingwiżmu sħiħ, allura rridu nagħmlu sforz ikbar, u mhux iżgħar, biex insaħħu t-tagħlim tal-Malti u tal-Ingliż fost dawk kollha li jgħixu Malta.

Huwa għalhekk li naqblu:

(a) mal-Politika Lingwistika għas-Snin Bikrin f’Malta u f’Għawdex (2016), mal-Language Education Policy Profile for Malta (2015) u l-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal Kulħadd f’Malta u Għawdex (2014) li jagħrfu li l-bilingwiżmu għandu jitħaddem fis-snin kollha tal-edukazzjoni obbligatorja;

(b) u mal-parir tal-esperti mit-Taqsima tal-Politika tal-Lingwa fil-Kunsill tal-Ewropa li Malta għandha tidher aktar bħala pajjiż bilingwi, anzi multilingwi, minflok pajjiż ikkaratterizzat bi gruppi monolingwi separati.

It-tielet, nifhmu li sillabi differenti mpoġġijin fl-istess livell, dak tal-Malti ordinarju, se jwasslu għal differenzi u inugwaljanzi fost l-istudenti. Dan imur kontra l-għanijiet ta’ ċertifikat mogħti abbażi ta’ kurrikulu komuni, li għandu jservi ta’ qafas għall-impjieg u l-edukazzjoni postsekondarja. Nemmnu li t-tagħlim tal-Malti u tal-Ingliż, bl-istess impenn u enerġija, għandu jkun mezz mill-aqwa, mhux ta’ segregazzjoni bejn dawk kollha li jgħixu Malta u Għawdex, imma ta’ integrazzjoni u inklużjoni soċjali. M’għandux ikollna tfal u żgħażagħ esklużi minn xi qasam jew ieħor tas-soċjetà għax ma jkollhomx ħakma tajba tal-Malti u tal-Ingliż.

Ir-raba’, il-Malti hu lsien ta’ komunità żgħira, mitkellem minn nofs miljun ruħ, bi preżenza limitata fid-dinja diġitali. L-Istat Malti, bħalma jgħid l-Att dwar l-Ilsien Malti, “għandu jkun minn ta’ quddiem biex joħloq l-opportunitajiet kollha possibbli għall-iżvilupp tal-Ilsien Nazzjonali u jara li jkollu d-dinjità li tixraqlu.” Dan isir mhux billi studenti, ġejjin mnejn ġejjin, jagħmlu eżami tal-Malti bħala t-tieni lingwa jew bħala lingwa barranija, iżda billi jingħataw aktar mezzi u riżorsi xierqa lill-istudenti u lill-edukaturi biex l-istudenti kollha f’Malta jkollhom l-aqwa ħiliet lingwistiċi fil-Malti u fl-Ingliż. L-iskejjel ma jistgħux jaħdmu waħedhom. F’pajjiżna rridu nrawmu kultura li fiha l-lingwi tagħna jintużaw bl-aħjar mod possibbli, fl-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż. Iż-żewġ ilsna tagħna jridu jkunu aktar viżibbli f’kull qasam, mis-sinjali fit-toroq u l-postijiet pubbliċi sal-internet.

Fil-qosor, il-proposti tagħna huma:

a) Ċertifikazzjoni tal-Matsec

Iċ-ċertifikazzjoni tal-Malti u l-Ingliż għall-barranin u għal oqsma differenti (imsejjaħ “applikat”) ma tistax tieħu post iċ-ċertifikazzjoni tal-kompetenzi essenzjali tal-Malti u l-Ingliż (MQF 3) għal dawk kollha li jgħaddu mis-sistema tal-edukazzjoni obbligatorja. Iċ-ċertifikat tal-Malti bħala lsien barrani ma jistax ikollu l-istess livell (MQF 3) taċ-ċertifikat tal-Malti tal-Matsec li jeżisti llum fl-aħħar tal-iskola obbligatorja.

b) Riżorsi għall-iżvilupp ta’ pedagoġija aġġornata

L-awtoritajiet tal-edukazzjoni f’pajjiżna jridu jaħdmu mill-qrib mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, l-Università ta’ Malta, u entitajiet oħrajn biex jinvestu aktar fir-riżorsi għat-tagħlim tal-Malti lill-Maltin, fost l-oħrajn billi jinvestu fl-iżvilupp ta’ pedagoġija u riżorsi għat-tagħlim tal-Malti, u f’dizzjunarji u ċekkjaturi elettroniċi. Il-Gvern irid jagħmel minn kollox ukoll biex ikompli jgħin lill-pubblikaturi u l-kittieba Maltin, fost l-oħrajn billi jagħti aktar inċentivi finanzjarji u joffri aktar viżibilità lill-qasam tal-pubblikazzjoni ta’ kotba edukattivi, ta’ riċerka u ta’ letteratura li qatt ma kien daqshekk dinamiku u f’saħħtu.

ċ) Aktar programmi edukattivi

Għandna quddiemna opportunità kbira li niżviluppaw riżorsi ġodda għat-tagħlim tal-Malti lill-barranin ta’ etajiet differenti u minn kulturi lingwistiċi differenti. Neħtieġu aktar programmi edukattivi komprensivi li jinqdew b’kotba, riżorsi awdjoviżivi u elettroniċi għat-tagħlim tal-Malti ħalli l-għalliema jkollhom il-mezzi biex jgħallmu u l-istudenti ta’ kull età jkollhom l-għodda biex jitgħallmu. L-għalliema u r-residenti barranin ilhom is-snin jitolbu li jiżdiedu r-riżorsi f’dan il-qasam importanti għall-iżvilupp tal-edukazzjoni f’pajjiżna u għall-integrazzjoni soċjali u kulturali. Inqas ma jkollna għalfejn niddistingwu bejn “Maltin” u “barranin,” iktar ikollna soċjetà ġusta u b’opportunitajiet indaqs għal kulħadd.

d) Il-lingwi f’oqsma differenti

Is-sistema tal-Learning Outcomes Framework diġà ħasbet għal livelli differenti u kwalunkwe proposta oħra hija żejda. Ma naqblux mal-introduzzjoni tal-Malti “Applikat” għax is-sistema l-ġdida diġà ħasbet għal min se jkollu livelli u ħiliet differenti. Minflok, jeħtieġ li l-awtoritajiet jinvestu fl-iżvilupp ta’ pedagoġija aġġornata u l-ħolqien ta’ riżorsi għat-tagħlim tal-Malti u l-Ingliż f’oqsma differenti. L-għarfien ta’ dawn il-lingwi f’oqsma differenti m’għandux jieħu post it-tagħlim tal-lingwa u l-letteratura bil-Malti u bl-Ingliż li huwa dritt taċ-ċittadini kollha li jgħixu u jaħdmu f’pajjiżna.

 It-28 ta’ Marzu 2018

 Firmatarji:

L-Akkademja tal-Malti

Id-Dipartiment tal-Malti, L-Università ta’ Malta

Id-Dipartiment tal-Malti tal-Junior College (UM)

L-Għaqda tal-Malti – Università

Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi tal-Malti

Għaqda Poeti Maltin

L-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa, l-Università ta’ Malta

Dr Mario Aquilina (Id-Dipartiment tal-Ingliż, l-Università ta’ Malta)

Prof. Ivan Callus (Id-Dipartiment tal-Ingliż, l-Università ta’ Malta)

Dr James Corby (Id-Dipartiment tal-Ingliż, l-Università ta’ Malta)

Dr Sarah Grech (Centre for English Language Proficiency)

Dr Chris Gruppetta (Pubblikatur)

Ms Ann Marie Schembri (Kap tad-Dipartiment fl-Iskejjel tal-Knisja)

Ms Claire Zerafa (Kap tad-Dipartiment fl-Iskejjel tal-Knisja)

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Council: Amendments to law will take Maltese back 40 years

Maltese Language council accuses Education minister of refusing to consult with those most knowledgeable about Maltese language

Maltese Language Council says proposed changes will erase 40 years of progress

Maltese Language Council says proposed changes will erase 40 years of progress

The Maltese Language Council is calling on the government and the opposition, not to go ahead with the proposed changes to the Maltese Language Act.

In a press conference held this evening, representatives from what were described as the six largest Maltese language institutions, said that they were very concerned that the proposed changes would allow certain decisions regarding the Maltese language to be taken by individuals who are not qualified. The council said that they have been left with no choice but to take the matter to the Prime Minister.

Present at the press conference were representatives from the Maltese Language Academy, Maltese Department at the University of Malta, Maltese Department at the Junior college, Linguistics Institute at the University of Malta, Maltese Language Society at the University of Malta, and the Association for Maltese proof-readers.

The president of the Academy for Maltese, Olvin Vella said that over the past ten years, the Maltese Language council had succeeded in bringing together the different organisations working within the field of the Maltese language, and to reach consensus on a number of issues, as well as to work constructively together for the benefit of the language.

Vella lamented the proposed changes to the council, arguing that these changes would weaken the Maltese language by allowing everyone to have his say, irrespective of their qualifications.

“We are against changes to the constitution of the Maltese language council that will result in a weakening of the council. We want the council to remain made up of a majority of people who are qualified, while also remaining representative,” said Vella.

Vella said that the proposed amendments were being made to appease “some people” who despite having no qualifications, have very strange ideas about what Maltese should be like.

“We are worried that in the near future, the dream of certain ambitious individuals who want to spread their fantasies at the expense of common sense, will become a reality. Unfortunately, these people have been given preference over the council by the ministry,” said Vella.

The Head of the Maltese Language Department at the University of Malta, echoing Vella, said that the proposed changes would weaken the council.

Micallef accused those of proposing the changes of not being able to speak the language themselves, adding that the proposed changes would cause the Maltese language to go back to the state of chaos it was in 40 years ago.

“Even the press release that was issued to announce the proposed changes was full of mistakes. We are predicting, with certainty, that this will be the consequence of these changes. If someone were to come to me with a document like this, I would have said that the personal clearly does not know anything about Maltese,” said Micallef.


Mill-gazzetta Maltatoday. Kitba ta’ Yannick Pace

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Maltese academics not consulted about Maltese language law amendments

Not everyone believes that the Maltese language is a unique heritage that we need to cherish and preserve. The Peruvians are very proud of their ancestor’s language, the Quechua, which is spoken by a couple of million people in Latin America and which they deem to be very rare. The Maltese language is probably less common, but still not so many understand its value. The Akkademja tal-Malti (the Maltese Language Academy) and five other institutions promoting Maltese are seriously concerned with the amendments being proposed by the government. Dr Olvin Vella, President of the Academy, speaks to Gabriel Schembri and explains his concerns about how Education Minister Evarist Bartolo’s proposals, if they go through, will weaken the Language Act and the Council for Maltese.

You are objecting strongly to Minister Evarist Bartolo’s proposed amendments to the Language Act. Are you opposed to any changes whatsoever?

The Maltese Language Act was set up 10 years ago and it is only natural that some changes would be needed from time to time so as to enable the Council to carry out its function better. What I cannot understand is the dubious reasons behind changes which are not needed, and which do not emanate from either the Public Forum or the report of the Committee, both of which were ordered by Minister Bartolo himself.

Why are you objecting now? Didn’t the Minister consult with you before announcing this reform?

No. The ministry never approached us or the National Council before launching its sham public consultation about the Language Law and the Council. We only heard about it from the evening news bulletin.

What was your reaction?

We protested with the Minister, apologised for the gaffe, and promised to hold a Public Forum about the Council, as stipulated in the Language Law. However, the Public Forum was only a fresh occasion for the Minister to add insult to injury. At the end of a Forum in which all the floor (more than 200 persons) applauded the Council’s work, Minister Bartolo in his closing speech, rather than complimenting the Council for all its hard and unpaid efforts over the last 10 years, dismayed his listeners by announcing that he would appoint a Consultative Council to carry out the “needed” reform in the Language Act.

By this time it was crystal clear that what Minister Bartolo was after was not what both the Public Forum or his Consultative Committee would suggest, and that both were nothing more than scapegoats to feign public consultation.

Wasn’t this a premature conclusion since the work of the Consultative Committee still had to begin?

Clearly, it was not. In Maltese we say Min tafu tistaqsix għalih (You don’t need to ask about someone you know well enough). In fact, we were proved right. Apart from a couple of minor changes, Minister Bartolo’s most serious proposed amendments to the Language Act and to the composition of the Council are totally new and were never suggested by either the Maltese public at the Forum or the members of the Consultative Committee. They are changes that have no other source but the Minister’s undeclared projects for the Maltese Language, and which are not shared by any of the six main institutions promoting Maltese. We simply cannot have a Minister trampling over all public and expert opinions to achieve his undeclared goals.

But what exactly do you disagree with in the proposed changes?

The Consultative Committee had suggested the inclusion in the Council of a representative of the Translation Department at the University of Malta, a member of the Broadcasting Authority, and another one representing the publishers. On the other hand, two academics which were heads of technical committees have lost their seat. This means that instead of 11 members, the Council would be made up of 12.

So why does the amendment say that the Council would have 13 members, not 12?

That is because the Minister decided to include another member from the National Book Council. The Committee was against such a nomination.

What is the problem with having 13 members instead of 12?

It is not the number of members in the Council that matters, but the quality of their credentials, their qualifications and their ability to perform the Council’s terms of reference.

So far, the Language Law guaranteed that 7 of the 11 Council members, that is the majority, would be qualified scholars of Maltese. This balance assured the public that the Council’s decisions would be sound and effective. No wonder our Parliament voted unanimously in favour of such a sound setup.

If the proposed changes were to go through, this will no longer be the case. Necessarily qualified members – and I mean, qualified in the Maltese language, let alone any additional qualifications – will be in a minority, and exactly six out of the 13 Council members. How can Minister Bartolo assure us that his proposed Council would take sound decisions regarding our mother tongue when qualified persons will be in a minority?

I see your point here. Is this your only objection?

Unfortunately not. The Maltese Council operates through a small number of Technical Committees. Anyone will realize the importance of having the best qualified persons at the helm of these sensitive Committees. That is why the present Language Law stipulates that nominations for these positions should be in the hand of the Akkademja tal-Malti and the Department of Maltese at the University, which are considered as the most reliable depositories of research on the Maltese Language.

In the proposed amendments, these two bodies have been relieved of this important function, which is being passed to any 5 Council members… possibly five of the seven unqualified members in its fold! That is why we insist that this is strictly a matter of Quality!

Why would the government, or in this case the Minister, be interested in weakening the qualified majority of the Council?

We can only innocently hope that the Minister just did not do his homework well enough when calculating the checks and balances within the Council.

But – in the light of these obstinate and harmful propositions – can we be blamed to suspect that these are only the first steps towards what Minister Bartolo had declared not so many years ago in Parliament (October 2011), when he suggested that our national language be considered like any other foreign language in our schools at all levels?

Why is language reform such a controversial subject?

History and experiences from around the world have shown us that every language change stirs a hot debate. It’s normal and healthy. At university, I teach a subject called ‘Language Planning’ and one part of it is about orthographic reform. When you study this, you will notice that in some cases, these changes have brought about revolutions.  In Germany, an orthographic reform brought with it constitutional crises. It can get that absurd.

What concerns me is that the council has managed to create this harmony between these organisations which have the Maltese language at heart, and certain decisions might weaken all this hard work.


Mill-gazzetta The Malta Independent, kitba ta’ Gabriel Schembri

http://www.independent.com.mt/articles/2016-11-28/local-news/Maltese-academics-not-consulted-about-Maltese-language-law-amendments-6736167198

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Mis-Serata Bejn Ħaltejn, fil-Festival tal-Ktieb

Posted in Uncategorized | 1 Comment